reklam
Quran haqqında olan ümumi məlumatlar Quran haqqında olan ümumi məlumatlar https://sun.az/uploads/posts/2022-06/medium/1655532432_quran_02369.jpg
n2006

n2006 İslam Dini 18-06-2022, 10:07

Quran haqqında olan ümumi məlumatlar

Quran haqqında olan ümumi məlumatlar
Quran haqqında olan bəzi ümumi məsələləri əldə etmək istədikdə aşağıdakı verilmiş sualların cavabına diqqət yetirə bilərsiz.

1) Sual: Quran neçə surədən ibarətdir?
Cavab: Quran 114 surədən təşkil tapmışdır.

2) Sual: Quran neçə cüz (hissə)dən ibarətdir?
Cavab: Quran 30 cüzdən ibarətdir.

3) Sual: Quran neçə hizbdən (hissənin qismindən) təşkil tapır?
Cavab: Quran 120 hizbdən ibarətdir.

4) Sual: Quranın neçə ayəsi vardır?
Cavab: Quranın 6236 ayəsi vardır.

5) Sual: Qurani-Kərim neçə hərfdən ibarətdir?
Cavab: Qurani-Kərim 323671 hərfdən ibarətdir.

6) Sual: Qurani-Kərim neçə kəlmədən təşkil tapır?
Cavab: Qurani-Kərim 77807 kəlmədən təşkil tapmışdır.

7) Sual: Qurani-Kərimdə neçə dəfə Quran kəlməsi gəlmişdir?
Cavab: Qurani-Kərimdə 70 dəfə Quran kəlməsi gəlmişdir.

8) Sual: Qurani-Kərimdə ən böyük ədəd hansıdır?
Cavab: Quranda ən böyük ədəd 100000-dir ki, əs-Saffat surəsinin 147-ci ayəsində gəlmişdir. (37-ci surə)

9) Sual: Quranda ən çox işlədilmiş hərf hansıdır?
Cavab: Quranda ən çox işlədilmiş hərf əlif(أ) hərfidir.

10) Sual: Quranda ən az işlədilmiş hərf hansıdır?
Cavab: Quranda ən az işlədilmiş hərf za (ظ) hərfidir.

11) Sual: Quranda işarə olunmuş ən gözəl və üstün gecə hansıdır?
Cavab: Quranda işarə olunmuş ən gözəl və üstün gecə "Qədr" gecəsidir.

12) Sual: Quranda buyurulmuş ən gözəl ay hansıdır?
Cavab: Quranda buyurulmuş ən gözəl ay "Ramazan" ayıdır.

13) Sual: Quranda olan ən gözəl surə hansıdır?
Cavab: Quranda olan ən gözəl surə "Yasin" surəsidir. (36-cı surə).

14) Sual: Quranın ən böyük surəsi hansıdır?
Cavab: Quranın ən böyük surəsi "əl-Bəqərə" surəsidir ki, bu surə 286 ayədən ibarətdir. (2-ci surə).

15) Sual: Quranın ən kiçik surəsi hansıdır?
Cavab: Quranın ən kiçik surəsi "əl-Kovsər" surəsidir ki bu surə isə 3 ayədən təşkil tapır. (108-ci surə).

16) Sual: Quranda ən böyük ayə hansıdır?
Cavab: Quranda ən böyük ayə "əl-Bəqərə" surəsinin 282-ci ayəsidir. (2-ci surə).

17) Sual: Quranda ən kiçik ayə hansıdır?
Cavab: Quranda ən kiçik ayə (Muqəttəə hərflərindən əlavə) مُدْهآمَّتَانِ "Mudhammətan" ayəsidir ki, ər-Rəhman surəsinin 64-ci ayəsi hesab olunur. (55-ci surə).

18) Sual: Quranda ilk surə hansıdır?
Cavab: Quranda ilk surə "əl-Fatihə" surəsidir. (1-ci surə)

19) Sual: Quranın sonuncu surəsi hansıdır?
Cavab: Quranın sonuncu surəsi "ən-Nas" surəsidir. (114-ci surə)

20) Sual: Quranda ən böyük kəlmə hansıdır?
Cavab: Quranda ən böyük kəlmə فَأَسْقَيْناكُمُوهُ "fəəsqəynakumuhu" kəlməsidir ki bu kəlmə on bir hərfdən ibarətdir və "əl-Hicr" surəsinin 22-ci ayəsində yerləşir. (15-ci surə).

21) Sual: Quranın ortasında yerləşən kəlmə hansıdır?
Cavab: Quranın ortasında yerləşən kəlmə "əl-Kəhf" surəsinin 19-cu ayəsindəki, وَلْيَتَلَطَّفْ "vəlyətələttəf" kəlməsidir. (18-ci surə).

22) Sual: Quranda neçə surə "Qul" (yəni:de) kəlməsi ilə başlayır?
Cavab: Quranda 5 surə "Qul" kəlməsi ilə başlayır və onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1. "əl-Cinn" surəsi. (72-ci surə)
2. "əl-Kafirun" surəsi (109-cu surə)
3. "əl-İxlas" surəsi (112-ci surə)
4. "əl-Fələq" surəsi (113-ci surə)
5. "ən-Nas" surəsi (114-ci surə)

23) Sual: O iki ayə hansıdır ki, onlarda ərəb əlifbasının 28 hərfi cəm olunmuşdur?
Cavab: 1) "Ali-İmran" surəsini 154-cü ayəsi. (3-cü surə).
2) "əl-Fəth" surəsinin sonuncu ayəsi. (48-ci surə).

24) Sual: Bütün ayələrində الله "Allah" kəlməsi olan surə hansıdır?
Cavab: "əl-Mucadələ" surəsi, (58-ci surə)

25) Sual: Quranın anası adı ilə tanınmış surə hansıdır?
Cavab: "əl-Fatihə" surəsi (1-ci surə)

26) Sual: Hansı surə Quranın ürəyi adı ilə tanınmışdır?
Cavab: "Yasin" surəsi (36-cı surə)

27) Sual: Quranın gəlini adı ilə tanınan surə hansıdır?
Cavab: "ər-Rəhman" surəsi (55-ci surə)

28) Sual: İmam Hüseyn (əleyhis-salam) adı ilə tanınmış surənin adı nədir?
Cavab: "əl-Fəcr" surəsi (89-cu surə)

29) Sual: O hansı surədir ki, onun ayələrnin sayı on dörd məsumun sayı qədərdir?
Cavab: "əs-Səff" surəsi. (61-ci surə)

30) Sual: O hansı surədir ki, onun kəlmələrinin sayı on dörd məsumun sayı qədərdir?
Cavab: "əl-Әsr" surəsi (103-ci surə)

31) Sual: O hansı surədir ki, onun ayələrinin sayı, müsəlmanlara vacib olan, gündəlik namazların rəkətinin sayı qədərdir?
Cavab: "ət-Tariq" surəsi, (86-cı surə)

32) Sual: Quranın mənasını özündə cəm edən surənin adı nədir?
Cavab: "əl-Fatihə" surəsi (1-ci surə)

33) Sual: On ada məxsus olan surə hansıdır?
Cavab: "əl-Fatihə" surəsi, (1-ci surə) bu surənin adları aşağıdakı tərtiblərdir:
1. Fatihətul-kitab.
2. Ümmül-kitab.
3. Ümmül-Quran.
4. Səbül-məsani.
5. əl-vafiyə.
6. əl-kafiyə.
7. əş-şafiyə.
8. əl-əsas.
9. əs-səlat.
10. əl-həmd.
Bu adların hər biri öz növbəsində müəyyən hədis və rəvayətlərdən əldə olunmuşdur.

34) Sual: Qurani-Kərimdə olan surələrin neçəsi Məkkədə və neçəsi Mədinədə nazil olmuşdur?
Cavab: 86 surə Məkkədə 28 surə isə Mədinədə nazil olmuşdur.

35) Sual: Vacib səcdəsi olan surələr hansılardır?
Cavab: Vacib səcdəsi olan surələr bunlardır:
1) "əs-Səcdə" (32-ci surə), ayə-15.
2) "Fussilət" (41-ci surə), ayə-37.
3) "ən-Nəcm" (53-ci surə), ayə-62.
4) "əl-Әləq" (96-cı surə),ayə-19.

36) Sual: Allah kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlmişdir?
Cavab: Allah kəlməsi Quranda 2707dəfə gəlmişdir.

37) Sual: Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-ə 2 dəfə nazil olan surə hansıdır?
Cavab: "əl-Fatihə surəsi". Belə ki, bu surə bir dəfə Məkkədə, bir də isə Mədinədə nazil olmuşdur. (1-ci surə).

38) Sual: O hansı surələrdir ki, onların ayələrnin sayı, pənctəni Ali-əbanın ( yəni Peyğəmbər, İmam Әli, həzrət Fatimə, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhimus-salamın) sayı qədərdir?
Cavab:
1. "əl-Qədr" surəsi (97-ci surə).
2. "əl-Fil" surəsi (105-ci surə).
3. "Әbu Ləhəb" surəsi (111-ci surə).
4. "əl-Fələq" surəsi (113-ci surə).

39) Sual: Qiyamət mənasını verən surələr hansılardır?
Cavab:
1. "ər-Rəd" surə (13-cü surə).
2. "əl-Casiyə" surəsi (45-ci surə).
3. "əl-Vaqiə" surəsi (56-cı surə).
4. "əl-Həşr" surəsi (59-cu surə).
5. "ət-Təğabun" surəsi (64-cü surə).
6. "əl-Qiyamə" surəsi (75-ci surə).
7. "ən-Nəbə" surəsi (78-ci surə).
8. "əz-Zəlzələ" surəsi (99-cu surə).
9. "əl-Qariə" surəsi (101-ci surə).

40) Sual: Quranda neçə "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim" cümləsi vardır?
Cavab: Quranda 114 "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim" cümləsi vardır.

41) Sual: Hansı surənin adı Üsuli-dinin birinin adı ilə bağlıdır?
Cavab: "Tohid" (əl-İxlas) surəsi. (112-ci surə).

42) Sual: Hansı surənin adı Fürui-dinin birinin adı ilə bağlıdır?
Cavab: "əl-Həcc" surəsi (22-ci surə).

43) Sual: O hansı surələrdir ki, onların ayələrinin sayı Məsum İmamların sayı qədərdir?
Cavab:
1) "ət-Təlaq" surəsi (65-ci surə).
2) "ət-Təhrim" surəsi (66-cı surə).

44) Sual: Həftənin günlərinin adı ilə bağlı olan surə hansıdır?
Cavab: "əl-Cumuə" surəsi (62-ci surə).

45) Sual: Fe hərfi olmayan surə hansıdır?
Cavab: "əl-Fatihə" surəsi (1-ci surə).

46) Sual: Alimin silahı adı ilə bağlı olan surə hansıdır?
Cavab: "Qələm" (Nun) surəsi (68-ci surə).

47) Sual: Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim-siz surə hansıdır?
Cavab: "ət-Tovbə" surəsi (9-cu surə).

48) Sual: Quranın hansı surəsində iki dəfə "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim" cümləsi gəlmişdir?
Cavab: "ən-Nəml" surəsi (27-ci surə).

49) Sual: O hansı surədir ki, onda bir ayə 31 dəfə təkrar olunub?
Cavab: "ər-Rəhman" surəsi (55-ci surə).

50) Sual: Allahın sifətləri ilə adlanan surələr hansılardır?
Cavab:
1) "ən-Nur" surəsi (24-cü surə).
2) "Fatir" surəsi (35-ci surə).
3) "ər-Rəhman" surəsi (55-ci surə).
4) "əl-Әla" surəsi (87-ci surə).

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Bəyən Sevgi Gülüş Şok Üzgün Əsəbi
337 361 402 313 363 300

Oxşar xəbərlər Digər trend xəbərləri

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Məlumat Sizin rəyə rəy yazmaq 15 gündən sonra mümkündür.